Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đại tu xe ô tô Prado 48A- 01468
Publish date 04/03/2020 | 15:11  | View count: 1639

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-VPUBND ngày 04/3/2020 về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đại tu xe ô tô Prado 48A- 01468

Quyết định kèm theo