Đấu thầu, mua sắm công

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Publish date 27/12/2019 | 08:10  | View count: 7411

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Văn phòng đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-VPUBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định đính kèm