Thông tin tuyên truyền

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh cho các công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 20/12/2023 | 16:43

Ngày 20/12/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1679/VPUBND-HCQT về việc triệu tập tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông.

1. Thành phần tham dự:

- Công chức, viên chức được giao làm đầu mối cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm Theo dõi thông tin điều hành;

- Công chức, viên chức khác thuộc các phòng, đơn vị.

2. Thời gian: 14h00, ngày 22/12/2023 (Thứ sáu)

Văn phòng UBND tỉnh giao phòng Hành chính - Quản trị tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Sau tập huấn, định kỳ hằng tuần báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về tình hình sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành tại các phòng, đơn vị.

 

Văn bản kèm theo