Thông tin tuyên truyền

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023
Publish date 08/12/2023 | 10:23

Ngày 07/12/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1617/BC-VPUBND về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Văn phòng và đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Nhận thức số

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến các công chức, viên chức về nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, sử dụng hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, xử lý công việc của Văn phòng bảo đảm an toàn thông tin.

2. Thể chế số

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh được thành lập tại Quyết định số 50/QĐ-VPUBND ngày 26/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-VPUBND ngày 17/01/2023 về chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 và các văn bản triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Văn phòng.

3. Hạ tầng số

100% cán bộ, công chức, viên chức đã được bố trí máy vi tính phục vụ cho công việc. Mạng LAN đã kết nối mạng internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ, mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.

4. Nhân lực số

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-VPUBND ngày 15/9/2023 về tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, tổ chức bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC; sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cử công chức tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đồng thời, cử công chức tham gia các tổ chức thực hiện nhiệm vụ về an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

5. An toàn thông tin

Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai đến các phòng, đơn vị thực hiện phương án bảo vệ các hệ thống thông tin của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

Quán triệt việc sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, khả năng xử lý sự cố và phục hồi dữ liệu. Nghiêm cấm việc sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok…) để đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, chống phá Đảng, nhà nước.

Tham gia diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng cấp tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vào tháng 10/2023.

6. Hoạt động chính quyền số

Văn phòng UBND tỉnh triển khai xử lý và gửi, nhận 100% văn bản trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), đồng thời, triển khai ký số văn bản điện tử.

Trong năm 2023, tham mưu UBND tỉnh công bố toàn bộ danh mục TTHC trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 về việc công bố danh mục TTHC trực tuyến toàn trình và trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tổng số TTHC là 1.710 (cấp tỉnh 1.392 TTHC; cấp huyện 201 TTHC; cấp xã 117 TTHC), trong đó, trực tuyến toàn trình là 804 TTHC (cấp tỉnh 628 TTHC; cấp huyện 124 TTHC; cấp xã 52 TTHC), trực tuyến một phần là 906 TTHC (cấp tỉnh 764 TTHC; cấp huyện 77 TTHC; cấp xã 65 TTHC).

Văn phòng UBND tỉnh triển khai hệ thống Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023. Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh từ ngày 20/4/2023.