Thông tin tuyên truyền

Kết quả thực hiện chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin
Publish date 06/12/2023 | 10:27

Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1565/BC-VPUBND ngày 24/11/2023 về việc kết quả thực hiện Kế hoạch số 793/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 900/KH-VPUBND ngày 20/7/2023 về việc triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc chuyển đổi sang sử dụng địa chỉ IPv6 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản khác có liên quan.

Công chức chuyên trách công nghệ thông tin đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trực tuyến về triển khai IPv6 do Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyển đổi IPV6 cho các hệ thống thông tin, Văn phòng UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy chủ vận hành các hệ thống thông tin và các thiết bị mạng tại Văn phòng UBND tỉnh đã hết khấu hao, thường xuyên xảy ra lỗi.