Thông tin tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024)
Publish date 31/08/2023 | 08:09

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 16/8/2023 về việc thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024). Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền đến hết tháng 3/2024, tập trung tuyên truyền cao điểm vào tháng 12/2023 đến hết tháng 3/2024. Các nội dung tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 52-HD/BTG ngày 26/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2024). Công tác thông tin, truyền thông bao gồm:

1. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh trên các kênh, ấn phẩm báo chí địa phương.

2. Tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh trên các kênh báo chí, truyền thông Trung ương.

3. Xây dựng Chuyên mục "Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông.

4. Thực hiện phóng sự "Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển".

5. Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

6. Biên soạn, xuất bản Kỷ yếu "Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển".

7. Xuất bản số báo đặc biệt chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

8. Xuất bản Đặc san chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

9. Phát động hội viên, văn nghệ sĩ và đội ngũ những người làm báo sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Đất và Người Đắk Nông".

10. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bản tin, tài liệu không kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, bảng điện tử công cộng các cấp.

 

Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024) do đồng chí Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo gồm: đồng chí Điểu Kré - UVBCHTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

 

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 23/6/2023 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024). Trong đó, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024) sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 00, ngày 23/3/2024 (Thứ Bảy) tại Quảng trường thành phố Gia Nghĩa.

 

Văn phòng UBND tỉnh gửi kèm theo các văn bản liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024):

- Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025.

- Quyết định số 1000-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024).

- Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Nông.

- Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 23/6/2023 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024).

- Quyết định số 951/QĐ-BTC ngày 07/8/2023 của Ban Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Tiểu ban Đảm bảo.

Quyết định số 952/QĐ-BTC ngày 07/8/2023 của Ban Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền.

- Hướng dẫn số 52-HD/BTDTU ngày 26/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2024).

Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 16/8/2023 về việc thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024).