Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 -01/01/2024)
Publish date 23/08/2023 | 08:35

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1057/VPUBND-HCQT ngày 22/8/2023 về thông tin, tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 -01/01/2024). Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng phổ biến đến các công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 -01/01/2024) theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông tại các văn bản: Công văn số 1274/STTTT-TTBCXB ngày 21/8/2023 về việc thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 -01/01/2024); Công văn số 1275/STTTT-TTBCXB ngày 21/8/2023 về việc thông tin, tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Văn bản kèm theo