Thông tin tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Publish date 22/08/2023 | 07:52

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên trong đơn vị nghiên cứu nội dung Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; nắm và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân trong vai trò chủ thể dữ liệu (kể cả vai trò của cha, mẹ hoặc người giám hộ đối với dữ liệu cá nhân của trẻ em); thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ động giới thiệu, tuyên truyền về Nghị định với người thân trong gia đình. Đồng thời, triển khai hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên.

 

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ.

7 điểm nổi bật của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ.