Thông tin tuyên truyền

Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023
Publish date 30/08/2023 | 09:09

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản số 1654/CV-BTGTU ngày 29/8/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin,tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Về lĩnh vực thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Thông tin về các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế: đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong "Điểm tin công tác báo chí" hàng tuần để xác định nội dung thông tin, tuyên truyền.

- Thông tin các sự kiện thời sự, chính trị, hoạt động của lãnh đạo tỉnh: đề nghị báo chí địa phương chủ động theo dõi lịch công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá -xã hội; hoạt động và nội dung chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐNDtỉnh, UBND tỉnh. Một số nội dung trọng tâm: công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho nhân dân; tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 -2028; Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ2023 -2028...

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: bám sát Kếhoạch số 108-KH/TU, ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy thực  hiện  nhiệm  vụ tuyên  truyền; tuyên  truyền Quy định  117-QĐ/TW, ngày  18/8/2023  của  Bộ Chính  trị về xin  lỗi  và  phục  hồi  quyền  lợi  của  tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; kết quả, chuyển biến sau 05 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị to lớn của cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng,  của  Chủ tịch  Hồ Chí  Minh; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền đậm  nét về chủ trương của Đảng, chính  sách, pháp  luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân  tộc,  tôn  giáo ở Việt  Nam. Khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng  bộ, Chính quyền tỉnh, của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông với đồng bào các dân tộc thông  qua việc  triển  khai  có  hiệu  quả các chương trình mục  tiêu  quốc  gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo... Các trang tin điện tử chú trọng đặt panô tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện cấp thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đăng tải lại các bài viết từ Cổng thông tin điện tử tỉnh (daknong.gov.vn) để tăng sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 -2024)

Tuyên truyền các hoạt động, thông tin liên quan trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh theo Kế hoạch số 396/KH-UBND, ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 -01/01/2024); tiến độ, khẳng định ý nghĩa kinh tế xã hội của 6 công trình trọng điểm kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh. Kịp thời định hướng dư luận, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan các hoạt động, công trình kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Các đơn vị có trang tin điện tử kịp thời cập nhật pa nô chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông theo mẫu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội

- Thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023. Trọng tâm: sự chỉ đạo ráo riết của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong tháo gỡ vướng mắc về chồng lấn quy hoạch bô-xít, đất rừng; sự quyết liệt, nỗ lực trong giải ngân vốn đầu tư công; thu hồi đất phục vụ khai thác bô-xít; cải cách môi trường đầu tư, cải  cách  hành chính;  tuyên  truyền  về nội  dung hợp  tác  phát  triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên năm 2025; thông tin về Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)...

- Thông tin về công tác chỉ đạo giải quyết vấn đề vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; về bảo đảm trật tự, an toàn  giao  thông  trong  dịp  Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm  an  toàn  giao thông; về Ngày  hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", công tác triển khai năm học mới 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt vùng khó khó khăn, vùng đồng bào dân tộc  thiểu  số;  công  tác  triển  khai  thực  hiện  Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

- Thông  tin  sâu  rộng việc  triển  khai  các  hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh; công tác bảo tồn, phát huycác giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh...

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Phản ánh, thông tin về công tác tiếp dân của Chính quyền các cấp, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công  tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm,bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 9/2023

Tuyên truyền 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (02/9/1969 - 02/9/2023); 68 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (10/9/1955 -10/9/2023); Kỷ niệm  93  năm Xô  viết  Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2023);   46 năm  Ngày  Việt Nam  trở thành thành   viên   Liên hợp  quốc (20/9/1977 - 20/9/2023); 78 năm  Ngày  Nam  Bộ kháng  chiến  (23/9/1945 -23/9/2023).