CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Publish date 24/04/2023 | 15:59

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 30/QĐ-VPUBND ngày 21/4/2023. Đồng thời, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể chỉ đạo công chức, viên chức căn cứ Danh mục hồ sơ để thực hiện công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu về lưu trữ hiện hành cơ quan theo quy định./.

 

Tài liệu kèm theo: Quyết định, phụ lục.