CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Publish date 19/01/2023 | 08:18

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-VPUBND ngày 17/01/2023 về chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023. Với mục tiêu năm 2023:

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đối số được giao. Nâng cao kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

- Phấn đấu 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản thuộc bí mật Nhà nước) và bảo đảm được ký số theo quy định.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sở và xử lý trực tuyến.

 

Kế hoạch kèm theo