CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công
Publish date 24/03/2023 | 09:24

Ngày 20/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 302/BC-VPUBND về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công. Theo đó:

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo:  34 Quyết định.

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 426 TTHC; trong đó số TTHC được công khai: 426 TTHC.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của bộ, cơ quan tính đến thời điểm báo cáo: 1910 TTHC.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 1910; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 1910; số TTHC do địa phương quy định: Không có.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công:

1. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Hồ sơ TTHC các đơn vị cấp tỉnh đều thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã được bố trí phòng làm việc cơ bản đảm bảo diện tích theo quy định. 100% thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên môi trường điện tử.

- Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

2. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 08/12/2021 về việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó xác định mục tiêu từ năm 2021 - 2025, 100% hồ sơ thủ tục hành chính và kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Tổng số TTHC của tỉnh là 1.910 TTHC, trong đó TTHC được cung cấp dịch vụ mức độ 4 là 695, mức độ 3 là 402, mức độ 2 là 813. Đã thực hiện đồng bộ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công Quốc gia là trên 1.910 TTHC, đã kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 522 TTHC. 100% thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh được xây dựng quy trình giải quyết một cửa điện tử, một cửa liên thông điện tử.

3. Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

- Triển khai hiệu quả tổng đài điện thoại, trong năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công hướng dẫn, hỗ trợ thực  hiện  thủ tục  hành  chính qua  tổng đài cho  10.025 lượt  tổ  chức,  cá  nhân, trong đó đã tiếp nhận 4.113 cuộc gọi đến, thực hiện 5.912 cuộc gọi đi, các nội dung đều được tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời kịp thời, đúng quy định, góp phần tạo sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân bằng phần mềm, được thường xuyên cập nhật tự động. Năm 2022, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công đạt 98,8% hài lòng, 1,2% không hài lòng.

- Ứng dụng phần mềm Zalo để thông báo tình trạng xử lý hồ sơ, thông tin tuyên truyền, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, tiện lợi, tăng cường sự tương tác giữa người  dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng. Năm 2022, số lượng người quan tâm đạt 76.742 người, trung bình có khoảng 1.700 lượt tương tác/tháng.