Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Ngày đăng 12/09/2022 | 15:57  | View count: 2170

Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1036/VPUBND-HCQT ngày 08/9/2022 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022. Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng triển khai cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022. Khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân.

Văn bản kèm theo