Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 26/07/2022 | 09:44  | View count: 1951

Nhằm triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh; tạo cơ sở để kiểm tra, đánh giá, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gắn kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số với đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 827/KH-VPUBND ngày 20/7/2022, phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2022 với nội dung như sau:

a) Chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh và của Văn phòng UBND tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số.

b) Chủ động cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định.

c) Tích cực triển khai hiệu quả công tác theo dõi các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh.

d) Tích cực xây dựng và tạo lập dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

e) Tích cực tự bồi dưỡng, tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

g) Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin và an toàn dữ liệu; phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại hệ thống quản lý, điều hành của tỉnh, kịp thời cảnh báo cũng như xử lý các sự cố xảy ra tại Văn phòng UBND tỉnh.

h) Thực hiện hiệu quả, sáng tạo các nhiệm vụ tại các Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

Đối tượng thi đua là các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Nội dung Kế hoạch