Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia
Ngày đăng 07/10/2022 | 13:51  | View count: 2236

Triển khai các hoạt động tuyên truyền và ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng tuyên truyền, phổ biến đến các công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (ngày 01/11).

Văn bản kèm theo