Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Triển khai nội dung tuyền truyền tuần 3 tháng 7 năm 2022
Ngày đăng 22/07/2022 | 16:51  | View count: 28919

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 1000/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai nội dung tuyền truyền tuần 3 tháng 7 năm 2022

Văn bản đính kèm theo