Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 22/07/2022 | 10:20  | View count: 29779

Ngày 22 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74/QĐ-VPUBND ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm