Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng
Ngày đăng 20/07/2022 | 13:58  | View count: 29873

Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Trưởng Ban biên tập - Nghiêm Đình Hiếu ban hành Thông báo số 822/TB-VPUBND về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng

Thông báo đính kèm