Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Ngày đăng 10/11/2023 | 10:17

Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1738/STTTT-TTBCXB ngày 09/11/2023 về việc tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông  trong tình hình mới. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các công tác thông tin, tuyên truyền cụ thể như sau:

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và những nội dung chính của Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới ban hành theo Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ.

- Thông tin về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được UBND tỉnh xác định tại Chương trình hành động số 6678/CTHĐ-UBND ngày 06/11/2023 về Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 24/8/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và kết quả triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, v.v... để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; biểu dương gương người tốt việc tốt, đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng thực thi công vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện từng bước hình thành văn hóa trong tham gia giao thông; đồng thời phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông. 

- Phổ biến các kiến thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, chất có cồn, sử dụng điện thoại, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không thắt dây an toàn, đặc biệt các kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn trên đường bộ.