Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo phân công nhiệm vụ chuẩn bị Tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ chuẩn bị Tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày bắt đầu 11/03/2020
Ngày kết thúc 11/05/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân