Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo phân công trực cơ quan và Bon kết nghĩa trong ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020
Nội dung Nhằm nắm bắt tình hình an ninh, trật tự và xử lý các công việc phát sinh tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân và Trung tâm hành chính công, Bon kết nghĩa trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công lịch trực cho công chức, viên chức, nhân viên cụ thể như sau: 
Ngày bắt đầu 23/04/2020
Ngày kết thúc 10/05/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân