Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
Nội dung Thông báo Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
Ngày bắt đầu 21/04/2020
Ngày kết thúc 21/04/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân