Chi tiết thông báo

Tiêu đề Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính năm 2018
Nội dung Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính năm 2018
Ngày bắt đầu 07/08/2018
Ngày kết thúc 07/12/2018
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân