Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo về việc đưa vào sử dụng Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung

Về việc đưa vào sử dụng Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh

Ngày bắt đầu 25/05/2018
Ngày kết thúc 30/12/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân