Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Văn phòng UBND tỉnh Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Publish date 19/05/2022 | 08:24 AM  | View count: 91627
           Triển khai thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời...

Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Publish date 17/05/2022 | 09:22 AM  | View count: 27120
Ngày 17 tháng 5 năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 489/KH-VPUBND về Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng rừng tập trung, trồng rừng phân tán năm 2022" ...

Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Publish date 20/07/2021 | 10:19 AM  | View count: 2051
            Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể...