Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
cms-publish-date 17/05/2022 | 09:22  | cms-view-count: 24873

Ngày 17 tháng 5 năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 489/KH-VPUBND về Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng rừng tập trung, trồng rừng phân tán năm 2022"

Kế hoạch đính kèm