Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, năm học 2020-2021
Publish date 12/06/2020 | 22:10  | View count: 2925

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 47/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông,năm học 2020-2021 đối với 02 đồng chí

Quyết định đính kèm