CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Publish date 08/06/2022 | 09:41

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, định hướng chuyển đổi số tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 545/KH-VPUBND ngày 30/5/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh.

Nội dung Kế hoạch kèm theo