CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Triển khai Kế hoạch thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh
Publish date 29/07/2022 | 14:03

Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 826/KH-VPUBND về việc triển khai thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm