CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2022"
Publish date 22/07/2022 | 16:44

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 992/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2022"

Văn bản đính kèm theo