CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 22/07/2022 | 10:23

Ngày 22 tháng 7 năm 2022 Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm