CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 31/03/2022 | 16:30

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm