CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền về Chương trình "sóng và máy tính cho em"
Publish date 15/02/2022 | 07:56

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh và Công văn số 174/STTTT-TTBCXB ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyển thông về công tác tuyên truyền Chương trình "sóng và máy tính cho em"

Kế hoạch UBND tỉnh đính kèm

Công văn Sở TTTT đính kèm