CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022
Publish date 08/06/2022 | 11:28

Nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan và phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến các công chức, viên chức về nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng, đồng thời, triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số Chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những khó khăn, tồn tại cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa

 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông được thành lập tại Quyết định số 50/QĐ-VPUBND ngày 26/5/2022 với nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 đã được Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, phân công trách nhiệm cụ thể tại các Kế hoạch: Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022; Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02/6/2022.

100% văn bản (trừ văn bản mật) được gửi, nhận và xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản iOffice tại Văn phòng, chính thức hoạt động từ ngày 01/6/2022. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi thực hiện chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức được bố trí máy tính phục vụ công việc theo vị trí, việc làm.

Về các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công khai kịp thời 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng nhiều hình thức (kios tra cứu thông tin, trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và bảng thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công). Tính đến ngày 26/5/2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tiếp nhận 29.355 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 26.676 hồ sơ. Cung cấp 2033 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó: 675 DVCTT mức độ 4; 191 DVCTT mức độ 3; 867 DVCTT mức độ 2. Tích hợp 437 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022. Trong đó: Rà soát toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh để triển khai việc nâng mức độ, chỉnh sửa, xóa bỏ,… bảo đảm đồng bộ, đúng quy định; Triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thực hiện niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính; Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Tân Khương