CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Publish date 08/06/2022 | 11:04

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh, đáp ứng các yêu cầu được đặt ra của công tác chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông và sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Ngày 26/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 50/QĐ-VPUBND, theo đó: Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp có thẩm quyền.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Tân Khương