Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo
Ngày đăng 01/09/2023 | 15:20  | View count: 962

Ngày 31/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1096/VPUBND-HCQT về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại văn bản, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị quán triệt đến các công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Sở, Ban, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Văn bản kèm theo