Công tác đào tạo, bồi dưỡng

07 điểm nổi bật của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày đăng 23/08/2023 | 14:12  | View count: 1949

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 10/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mục đích của Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 10/8/2023 nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cơ quan, đơn vị, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ và quần chúng Nhân dân trong việc triển khai thi hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng có liên quan, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công nghiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

 

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP kèm theo

Kế hoạch số 521/KH-UBND kèm theo