Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Văn phòng UBND tỉnh quyết liệt triển khai phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh
Ngày đăng 13/12/2023 | 08:50  | View count: 1934

Nhằm triển khai hiệu quả công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc theo dõi, đôn đốc của Văn phòng UBND tỉnh, ngày 12/12/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648/VPUBND-HCQT về việc nghiêm túc triển khai phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh. Theo đó, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng nghiêm túc triển khai cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh trên phần mềm TDTTĐH. Đồng thời, thường xuyên theo dõi kết quả trả về của các cơ quan, đơn vị nhằm đôn đốc thực hiện, xác nhận hoàn thành đối với các nhiệm vụ đã có kết quả cuối cùng.

Văn phòng UBND tỉnh cũng giao phòng Hành chính - Quản trị chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan, hoàn thành việc triển khai kết nối, tích hợp thông tin phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh với hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ (hiện tại đã kết nối thử nghiệm thành công).

Chi tiết văn bản kèm theo