Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Uu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe
Ngày đăng 21/10/2023 | 15:05  | View count: 1211

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1332/VPUBND-HCQT ngày 20/10/2023 về việc ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe.

Theo đó, yêu cầu các phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt các công chức, viên chức, người lao động ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng, theo yêu cầu của UBND tỉnh và hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Công văn số 6128/UBND-NC ngày 13/10/2023 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Văn bản kèm theo