Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thông tin truyên truyền từ tuần 43 năm 2023
Ngày đăng 21/10/2023 | 08:07  | View count: 1017

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình số 42 –CTr/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỉ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030[1].

Tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030[2].

2. Tiếp tục thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tỉnh hình mới; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/10/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường nội dung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng; giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng[3].

3. Tuyên truyền về thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2024-2025. Phổ biến chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW[4].

4. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm "Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng" (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm "Ngày dân vận của cả nước" (15/10/1999 - 15/10/2023) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định những đóng góp to lớn của Ngành 93 năm qua. Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, ngành, các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận (dân vận chính quyền), nhất là trong thực hiện phong trào  "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm khơi dậy niềm tự hào đối với công tác dân vận của Đảng[5].

5. Các cơ quan báo chí, tổ chức cá nhân làm công tác tuyên truyền nghiên cứu việc lựa chọn tác phẩm gửi tham gia Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023.

Đơn đăng ký và phim dự thi gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ: Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Lô D20 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; ĐT:0903484843; Email: lienhoanphimatgtvn@gmail.com[6].

6. Tuyên truyền Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến 2045. Truyền  thông về quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn của Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân viên y tế, thú y và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống kháng thuốc.

  Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của nhân dân về các nguyên nhân gây kháng thuốc, hậu quả của kháng thuốc và các biện pháp phòng, chống kháng thuốc; giúp thay đổi hành vi để sử dụng thuốc kháng vi sinh vật có trách nhiệm, ngừng lạm dụng và sử dụng thuốc kháng vi sinh vật sai mục đích; thúc đẩy các hành vi lành mạnh để ngăn ngừa nhiễm trùng và sự lây lan của chúng, trong đó chú trọng nhân viên y tế, thú y, người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; bà mẹ, phụ nữ, học sinh, sinh viên…[7].

7. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em[8].

8. Tuyên truyền phòng, chống bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn tỉnh và theo khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng bệnh do vi rút Nipah cho cá nhân: Thực hành rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước; tránh tiếp xúc với dơi hoặc lợn bị bệnh; tránh những nơi dơi thường trú ngụ; tránh ăn hoặc uống các sản phẩm có thể bị ô nhiễm bởi dơi, chẳng hạn như nhựa cây chà là sống, trái cây sống hoặc trái cây được tìm thấy trên mặt đất…

 

[1] Công văn số 6150/UBND-NNTNMT ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy.

[2] Kế hoạch số 74/KH – SNN ngày 03/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[3] Công văn số 6074/UBND-KGVX ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách BHYT, BHYT, BHTN.

[4] Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn giai đoạn 2024-2025.

[5] Công văn số 324 –CV/BTGTU ngày 12/10/2023 Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

[6] Công văn số 114/CV-BATGT ngày 16/10/2023 của Ban an toàn giao thông tỉnh về việc tham gia liên hoan phim về an toàn giao thông.

[7] Công văn số 919/TTCS-TTTQ ngày 16/10/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc Thông tin, tuyên truyền Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

[8] Công văn số 5989/UBND-KGVX ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh về việc bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuổi nước ở trẻ em.