Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thông tin truyên truyền từ tuần 46 năm 2023
Ngày đăng 09/11/2023 | 15:12  | View count: 1032

1. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm[1].

2. Tuyên truyền về thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Nội dung trọng tâm: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự  cố.

Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, đấu tranh, phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, về PCCC và CNCH, biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cháy, nổ; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng[2].

3. Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư để Nhân dân biết, làm theo; đồng thời xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số[3].

4. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 09/3/2018 và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/6/2017 của Tỉnh ủy. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt, góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững[4].

5. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, du cư tại Việt Nam. Nội dung tuyên truyền trọng tậm: Tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, di cư; tuyên truyền để người dân không tham gia vào các hoạt động săn, bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư và các sản phẩm của chúng[5].

6. Tuyên truyền thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim, cơ quan cấp quyết định phát sóng để phổ biến phim trên hệ thống truyền hình; Hội đồng thẩm định, phân loại phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện[6].

7. Tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 từ ngày 10/11/2023 đến ngày 10/12/2023 với chủ đề "Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030!". Nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội[7].

8. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, bệnh Dại để người dân biết và chủ động trong tiêm phòng, quản lý đàn chó mèo nuôi theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của Luật Thú y năm 2015, Luật Chăn nuôi năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

Tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh[8].

9. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét cho các đối tượng nguy cơ và người dân vùng sốt rét lưu hành, thực hiện ngủ màn đã được tẩm hóa chất cả ở nhà và khi ngủ trong rừng, nương rẫy; khi bị mắc sốt rét thì đến cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét kịp thời, sử dụng thuốc điều trị sốt rét đầy đủ theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế[9].

10. Triển khai các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1735 –CV/BTGTU ngày 31/10/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2023.

 


[1] Công văn số 6707/UBND-KT ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

[2] Công văn số 2170/SXD-TTr ngày 01/11/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

[3] Công văn số 6438/UBND-KGCX ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ.

[4] Công văn số 6694/UBND-NNTNMT ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

[5] Công văn số 6529/UBND-NNTNMT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

[6] Công văn số 1559/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[7] Kế hoạch số 164/KH-BCĐ ngày 06/11/2023 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVCN Tổ quốc ổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 (từ ngày 10/11/2023 đến ngày 10/12/2023).

[8] Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

[9] Công văn số 6264/UBND – KGVX ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.