Thông báo tiếp công dân

Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 03/01/2020 | 08:18  | View count: 870

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác tiếp công dân  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo quy định này, Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh được thực hiện như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh.

Thời gian quy định tiếp công dân định kỳ hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp.

Trường hợp vì lý do đột xuất, Chủ tịch UBND tỉnh không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp hoặc ủy quyền cho cấp phó chủ trì tiếp công dân. Việc bố trí lại buổi tiếp công dân hoặc ủy quyền tiếp phải được thông báo tại Trụ sở tiếp công dân.

2. Tiếp công dân đột xuất

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng thì phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp.

3. Tiếp công dân thường xuyên

Ban Tiếp công dân của tỉnh làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp cùng đại diện các cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật Tiếp công dân.    

Để hiểu thêm về việc tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện, Trụ sở UBND cấp xã; tiếp công dân tại các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; tiếp công dân tại các cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người tiếp công dân và công dân tại địa điểm tiếp công dân, xem chi tiết Quy định tại đây