Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 13/04/2023 | 16:37 PM  | View count: 8
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-VPUBND ngày 12/4/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 24/03/2023 | 04:25 PM  | View count: 7
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023

Publish date 27/04/2023 | 04:10 PM  | View count: 9
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-HCC ngày 26/4/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023

Publish date 29/03/2023 | 04:00 PM  | View count: 8
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBDN ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Publish date 08/11/2023 | 10:03 AM  | View count: 294
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-VPUBND ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn, với các...

Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Publish date 27/10/2023 | 04:43 PM  | View count: 287
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 84/QĐ-VPUBND ngày 27/10/2023 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Publish date 16/10/2023 | 03:35 PM  | View count: 369
Ngày 16/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Publish date 22/08/2023 | 07:43 AM  | View count: 399
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 69/QĐ-VPUBND ngày 21/8/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 27/07/2023 | 09:30 AM  | View count: 412
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 62/QĐ-VPUBND ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì,  chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Publish date 31/05/2023 | 03:00 PM  | View count: 420
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-VPUBND ngày 30/5/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm...

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Publish date 22/05/2023 | 10:00 AM  | View count: 372
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 36/QĐ-VPUBND ngày 19/5/2023 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh....

Chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Publish date 22/05/2023 | 08:00 AM  | View count: 374
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-VPUBND ngày 15/5/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh,...

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Publish date 16/05/2023 | 04:11 AM  | View count: 366
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-VPUBND ngày 15/5/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Publish date 08/05/2023 | 02:07 AM  | View count: 346
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 05/5/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Publish date 19/04/2023 | 03:55 AM  | View count: 313
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 28/QĐ-VPUBND ngày 18/4/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của...

Phê duyệt HSMT gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 03/04/2023 | 02:50 AM  | View count: 323
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-VPUBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt HSMT gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh...

Chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 29/03/2023 | 03:47 AM  | View count: 298
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong...

Chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 29/03/2023 | 04:42 AM  | View count: 331
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 23/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023

Publish date 29/03/2023 | 02:37 AM  | View count: 318
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc  phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Publish date 27/03/2023 | 03:31 AM  | View count: 323
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-VPUBND ngày 24/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ...