CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023
Publish date 19/09/2023 | 10:37

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-VPUBND ngày 15/9/2023 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Với nội dung bao gồm: Bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC; sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng tham dự là các cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

Thời gian dự kiến tổ chức 01 ngày, trong Quý IV năm 2023.

Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông (Địa chỉ: Số 01 Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

 

Kế hoạch kèm theo