CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 21/07/2023 | 14:07

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 900/KH-VPUBND ngày 20/7/2023 về việc triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh triển khai chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm:

- Mạng tin học nội bộ (LAN).

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại Văn phòng.

- Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

- Trang thông tin lịch công tác của UBND tỉnh.

- Hệ thống theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc chuyển đổi sang sử dụng địa chỉ IPv6 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản khác có liên quan: Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 về thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6; Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 về sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 về phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025".

 

Kế hoạch kèm theo