CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Thông tin truyên truyền tuần 32 năm 2023
Publish date 08/08/2023 | 09:47

1. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như các biện pháp diệt muỗi, nằm màn, chống muỗi đốt, lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến (chum, vại, lốp, thau, xô, chậu,…), truyền thông về dấu hiệu của Sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền, hướng dẫn người dân khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời[1].

2. Tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Tuyên truyền các mô hình, gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Truyền thông cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để người dân nâng cao cảnh giác; các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống mua, bán người, làm giảm nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, nhất là vói các nhóm đối tượng có nguy cơ cao... nhằm giúp người dân nhận biết, chủ động phòng tránh và đấu tranh, tố giác các đối tượng tội phạm trên[2].

3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú nhằm mục đích nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân; để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định[3].

4. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm củng cố nhận thức đúng đắn về vai trò và giá trị của nền y dược cổ truyền Việt Nam trong hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân[4].

5. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTG, ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống. Tuyên truyền về chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bảo vệ phát huy không gian kiến trúc truyền thống, bảo vệ di tích văn hóa lịch sử và các chính sách có liên quan, nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng khu vực nông thôn để người dân hiểu rõ hơn về nội dung quy hoạch xây dựng và chủ động tham gia vào công tác quy hoạch xây dụng cũng như đầu tư phát triển theo quy hoạch[5].

6. Tuyên truyền Cuộc thi "Video clip quảng bá du lịch Bình Thuận" năm 2023 Thông qua những video clip tham gia cuộc thi tăng cường công tác truyền thông, quảng bá du lịch, qua đó đưa hình ảnh, văn hóa, cảnh đẹp của tỉnh Bình Thuận đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Nhằm lan tỏa rộng rãi Cuộc thi để nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông biết và hưởng ứng tham gia, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ  tuyên truyền Cuộc thi trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam (tập thể là các nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức) trên toàn quốc sáng tác tác phẩm video clip gửi dự thi. Những video clip dự thi có nội dung giới thiệu, quảng bá về cảnh đẹp, thiên nhiên, địa điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa… Bình Thuận. Mỗi cá nhân, nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức tham gia tối đa 3 tác phẩm (3 tác phẩm tham gia không được trùng lắp về nội dung, địa điểm).[6].

7. Triển khai các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1063-CV/BTGTU ngày 28/7/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023[7].

 

[1] Công văn số 4257/UBND-KGVX ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino.

[2] Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[3] Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[4] Công văn số 4437/UBND-KGVX ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh triển khai Thông báo số 1778-TB/TU ngày 20/7/2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW.

[5] Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 02/8/2023 cuả UBND tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống.

[6] Công văn số 1276/STTTT-TTBCXB ngày 26/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi "Video clip quảng bá du lịch Bình Thuận" năm 2023.

[7] Công văn số 1063-CV/BTGTU ngày 28/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023.