Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 28/07/2022 | 11:00  | View count: 105696

Ngày 28 tháng 7 năm 2022 Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74-QĐ/ĐU về việc điều chỉnh Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Văn phòng về việc kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm