Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phê duyệt DS đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo
Ngày đăng 27/07/2022 | 08:14  | View count: 2133

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72-QĐ-ĐU ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Quyết định đính kèm