CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến
Ngày đăng 26/09/2023 | 14:07

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến tại Văn phòng UBND tỉnh, ngày 25/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1194/VPUBND-HCQT về việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến. Theo đó, giaoTrưởng các phòng, đơn vị hàng tháng lựa chọn, giới thiệu tối thiểu 01 gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình của phòng, đơn vị mình để cơ quan xem xét, lựa chọn gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1424/SNV-BTĐKT ngày 15/9/2023. Danh  sách và báo cáo thành tích của gương điển hình tiên tiến gửi về phòng Hành chính - Quản trị trước ngày 06 hàng tháng để tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng xét duyệt.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng giao phòng Hành chính - Quản trị tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng.