CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Thông tin tuyên truyền tuần 36 năm 2023
Ngày đăng 30/08/2023 | 07:47

1. Tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

- Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động", theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

- Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.

2. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình số 64-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để đưa tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên[1].

3. Tuyên truyền các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024). Trong đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm phong trào đền ơn đáp nghĩa; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, người nghèo[2]

4. Tuyên truyền Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2023 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn đặc biệt trên đường cao tốc. Thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe", "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện", "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô"; tuân thủ quy tắc giao thông; phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa; tuyên truyền các hoạt động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9".

5. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9; thông tin khai giảng năm học mới của các cấp học, ngành giáo dục toàn tỉnh; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, động viên học sinh đến trường.

6. Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Sở, Ban, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Nội dung triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng phần mềm, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tuyên truyền đến người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của Bộ phận một cửa các cấp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

7. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa quản lý mã số vùng trồng, quy trình sản xuất đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu trước và sau khi được cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp số hóa với truy xuất nguồn gốc trong thiết lập mã số vùng trồng, góp phần nâng cao vị thế nông sản của Đăk Nông. Đồng thời, nêu gương những hội viên/đoàn viên điển hình tiên tiến trong sản xuất nông sản có mã số vùng trồng thông qua phát động thi đua trong các cấp hội[3].

8. Tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra vào Việt Nam.

Tuyên truyền về tình hình, kết quả kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm của các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương; tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật, lợn, sản phẩm từ lợn nhập khẩu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch[4].

9. Tuyên truyền thực hiện Quy định số 114-QĐ-TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan bảo đảm lựa chọn được những cán bộ thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín[5]

10. Phối hợp tuyên truyền vận động tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023). Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hành ảnh đất và người, những thành quả của nhân dân Quảng Ninh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ và xây dựng tỉnh trong 60 năm qua, đặc biệt là khắc họa và giới thiệu những dấu ấn về sự nỗ lực và phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập đến nhân dân cả nước và bàn bè quốc tế[6]

11. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng  đồng. Đồng thời, cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời thông tin tình hình diễn biến dịch COVID – 19; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch[7].

12. Tuyên truyền đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL, ngày 08/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao[8].

 


[1] Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Triển khai Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 64-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[2] Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh  Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

[3] Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng (MSVT) lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030.

[4] Công văn số 2014/PHTT&TTĐT ngày 23/8/2023 của Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới ra vào Việt Nam.

[5] Công văn số 1917  - CV/BTCTU ngày 17/8/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc quán triệt thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị.

[6] Công văn số 290 –CV/BTGĐUK ngày 06/7/2023 Về việc Tuyên truyền  tham gia cuộc thi kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

[7] Công văn số 4827/UBND-KGVX ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh vể chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch.

[8] Quyết định số 1084/QĐ-YBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện
và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.